Allmänna Villkor

Giltig från och med 2018-05-25

 1. Omfattning av avtalet
  1. Dessa Allmänna Villkor ska tillämpas på uppdrag som utförs av The Rynge Group AB (nedan ”The Rynge Group”) för fysisk eller juridisk person (nedan ”Kunden”) (tillsammans nedan ”Parterna”) för utförande av tjänster inklusive utrustning och råd som beskrivs i Offerten som bifogas dessa Allmänna Villkor (nedan ”Tjänsten”).
 2. Utförande av Tjänsten
  1. The Rynge Group ska vid utförande av Tjänsten iaktta skälig omsorg och yrkesskicklighet.
  2. The Rynge Group tillhandahåller inte rådgivning avseende juridik, redovisning och liknade. The Rynge Group rekommenderar därför att Kunden, när så är nödvändigt, rådgör med sina egna rådgivare före implementering av råd eller rekommendationer från The Rynge Group.
 3. Personal
  1. När så är möjligt ska The Rynge Group använda de konsulter som namnges i Offerten.
  2. The Rynge Group får byta ut de konsulter som namnges i Offerten med andra konsulter som har motsvarande yrkesskicklighet och erfarenhet om detta i förväg meddelas Kunden.
  3. Om det erfordras för utförande av del av Tjänsten äger The Rynge Group rätt att använda sig av tredje man. The Rynge Group ska ansvara för sådan tredje man.
 4. Tid och plats
  1. Tjänsten ska utföras vid de tidpunkter och på de platser som Parterna överenskommit.
  2. The Rynge Group ska göra allt som skäligen kan förväntas av dem för att hålla de tidsplaner eller tidsuppskattningar som Parterna överenskommit.
 5. Kundens Åtaganden
  1. Kunden ska svara för att
   1. Kundens personal (och andra över vilka Kunden har kontroll) till fullo ska samarbeta med The Rynge Group;
   2. all information som Kunden tillhandhåller är fullständig och korrekt, och
   3. Kunden äger rätt att uppdra åt The Rynge Group att utföra tjänster på det sätt som Parterna överenskommit i detta Avtal
 6. Pris och betalning
  1. Offert avseende Tjänsten är gällande enligt angivelse i Offert. Efter det att Offerten inte längre är gällande är The Rynge Group villigt att på nytt offerera sina tjänster.
  2. Mervärdesskatt och i förekommande fall andra skatter och avgifter tillkommer på samtliga priser och avgifter enligt detta Avtal. Kunden ska, i enlighet med The Rynge Group beslut därom, antingen direkt svara för betalning av skatter och andra avgifter, eller ersätta The Rynge Group för sådana skatter och avgifter.
  3. Kunden ska, om inte annat anges i Offerten, erlägga ersättning för Tjänsten enligt följande. Hälften av ersättningen faktureras och ska betalas vid början av utförande av Tjänsten och återstående ersättning faktureras och ska betalas i slutet av utförande av Tjänsten. Alla fakturor ska betalas inom femton dagar från dagen för utfärdande av respektive faktura. Utlägg och andra eventuella avgifter faktureras månadsvis. Utlägg och avgifter debiteras Kunden med ett tillägg på femton (15) procent.
  4. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med två (2) procent per månad, beräknat från fakturans förfallodatum. Äganderätt till utrustning, varor och immateriella rättigheter som levereras till Kunden övergår inte förrän fullständig betalning för dessa erlagts.
  5. Jämte dröjsmålsränta enligt ovan utgår förseningsavgift med för närvarande 75 kr.
  6. För det fall avdrag eller innehållande av betalning avseende förfallet belopp enligt lag ska ske, ska ersättningen till The Rynge Group ökas så att The Rynge Group efter sådant avdrag eller innehållande erhåller hela det fakturerade beloppet. Utan inskränkning till sina rättigheter enligt detta Avtal accepterar Kunden att all betalning ska ske utan avdrag eller motkrav.
  7. Alla ersättningar, vare sig de utgår per timma, dag, vecka eller månad som debiteras av The Rynge Group, är föremål för årlig revidering. Varje förändring av ersättning som debiteras Kunden träder i kraft från och med den första januari i det år som följer närmast efter det år som Kunden fått del av den förändrade ersättningen.
 7. Sekretess
  1. I de fall då Parterna har ingått ett ömsesidigt konfidentialitetsavtal, ska det avtalet gälla i stället för paragraferna 7.2 och 7.3.
  2. Båda Parter förbinder sig att under avtalstid och därefter under två år, inte offentliggöra enskilt ägd eller konfidentiell information som ena Parten muntligen, elektroniskt eller i form av manuskript får del av från eller som företrädare för den andra Parten oavsett om sådan information tas emot före eller efter detta Avtals ingående. Vardera Part får föra vidare konfidentiell information till sina arbetstagare, avtalsparter, ombud eller rådgivare och till andra bolag inom samma koncern om det är nödvändigt för genomförandet av Tjänsten. Den Part som tar emot konfidentiell information (nedan ”Mottagande Parten”) ska säkerställa att dessa personer uppfyller de regler om sekretess som anges i detta Avtal. Med koncern avses i denna paragraf sådana bolag som kontrollerar, kontrolleras av eller står under gemensam kontroll av en av Parterna till Avtalet.
  3. Konfidentiell information innefattar ej information som;
   1. är allmänt känd antingen vid dagen för tillkännagivandet eller som efter denna dag publiceras eller tillkännages på annat sätt än genom brott mot detta Avtal, eller
   2. den Mottagande Parten redan kände till och var i sin fulla rätt att tillkännage och som antingen framställts ensidigt av den Mottagande Parten eller den Mottagande Partens koncern (enligt definitionen ovan), ombud eller underleverantörer, eller kommit från tredje man som inte haft tillgång till den konfidentiella informationen och inte varit förhindrad att tillkännage informationen.
   3. skyldighet att avslöja därtill föreligger enligt lag eller domstols beslut.
 8. Immateriella rättigheter
  1. Med Immateriella Rättigheter avses alla former av immateriella rättigheter, oavsett om dessa registrerats eller ej, inklusive men ej begränsat till ägande och annan rätt till upphovsrätt, patent, marknadsrättsligt koncept, företagshemligheter, mönsterskydd och varumärken
  2. Alla rättigheter till metoder, processer, verktyg, know-how och andra generiska affärsmetoder som vid någon tidpunkt skapats av The Rynge Group ägs av The Rynge Group.
  3. Immateriella Rättigheter som ägs av någon av Parterna den dag som Offerten accepteras (nedan "Innehavda Rättigheter") förblir denna Partens egendom.
  4. Såvida Parterna inte överenskommit att The Rynge Groups Innehavda Rättigheter ska licensieras separat till Kunden i enlighet med särskilt angivna villkor, och under förutsättning att Kunden erlagt all erforderlig ersättning till The Rynge Group, ska The Rynge Group till Kunden upplåta en icke-exklusiv, icke överlåtbar, royalty-fri, vid avtalsbrott återkallelig licens, att i hela världen använda sådana delar av The Rynge Groups Innehavda Rättigheter vilka erfordras för utnyttjande av resultatet av Tjänsten. The Rynge Group ska ha rätt att säga upp licensen vid otillåten kopiering, spridning, utebliven betalning av avgifter eller brott mot andra villkor för användandet av licensen som The Rynge Group meddelat Kunden.
  5. Kunden upplåter härmed till The Rynge Group en icke-exklusiv, icke överlåtbar, royalty-fri, återkallelig licens att i hela världen använda sådana delar av Kundens Innehavda Rättigheter som erfordras för att The Rynge Group ska kunna utföra Tjänsten.
  6. Förutsatt att Kunden betalar alla utestående belopp till The Rynge Group, ska Kunden exklusivt äga sådana Immateriella Rättigheter som utvecklats av The Rynge Group och som härrör från eller är relaterade till Tjänsten (nedan "Utvecklade Rättigheter"). Kunden upplåter till The Rynge Group en exklusiv, överlåtbar, royalty-fri, vid avtalsbrott återkallelig licens att i hela världen använda sådana delar av Utvecklade Rättigheter som inte är nödvändiga för utnyttjande av resultatet av den fullbordade Tjänsten.
  7. Oavsett anledning ska Kunden, för det fall han inte önskar behålla Utvecklade Rättigheter, meddela The Rynge Group härom och erbjuda att dessa rättigheter överlåts till The Rynge Group på de villkor som överenskoms mellan Parterna.
  8. Eftersom The Rynge Group inte automatiskt utför patentintrångsundersökningar kan The Rynge Group, såvida patentundersökning inte genomförs som en del av Tjänsten, inte garantera att de Immateriella Rättigheter som licensieras av The Rynge Group till kunden under utförandet av Tjänsten inte gör intrång i tredje parts rättigheter.
 9. Ansvar
  1. Ingen av Parterna ska hållas ansvarig för indirekt skada eller förlust, inklusive utebliven vinst, uteblivna inkomster, goodwill eller annan rent ekonomiska skada oavsett hur sådan skada uppstår.
  2. The Rynge Group ska inte hållas ansvarigt för förlust eller skada hos Kunden eller tredje part som orsakats av förändringar, anpassningar, reparationer eller avhjälpande arbete avseende resultatet av Tjänsten och som utförs utan The Rynge Group i förväg inhämtade skriftliga godkännande.
  3. Eftersom The Rynge Group helt saknar kontroll över på vilket sätt resultatet av Tjänsten används och The Rynge Group ofta levererar prototyper eller utrustning för experiment för fortsatt utveckling hos Kunden åtar sig Kunden att hålla The Rynge Group skadeslöst från alla krav som framställs mot The Rynge Group till följd av skada eller förlust som orsakats av användandet av resultatet av Tjänsten.
  4. Utan inskränkning av vad som anges ovan i denna punkt 9, ska Parts sammanlagda skadeståndsansvar vara begränsat till etthundra (100) procent av de uppskattade avgifterna för Tjänsten (exklusive alla tillämpliga skatter) i enlighet med Offerten.
  5. Parterna åtar sig att upprätthålla lämpligt och tillräckligt försäkringsskydd for sina respektive skyldigheter enligt Avtalet.
 10. Force Majeure
  1. Ingen av Parterna ska hållas ansvarig för brott mot detta Avtal på grund av att denna Part förhindras, försvåras eller försenas i fullgörandet av sina förpliktelser enligt Avtalet på grund av omständighet som ligger utanför den drabbade Partens rimliga kontroll. Den Part som drabbats av en sådan omständighet ska så snart detta är möjligt meddela den andra Parten därom.
 11. Uppsägning av avtalet
  1. Vardera Part äger rätt att säga upp detta Avtal med omedelbar verkan:
   1. om den andra Parten begår ett väsentligt brott (eller en serie av brott som resulterar i ett väsentligt brott) mot detta Avtal och detta väsentliga avtalsbrott inte kan avhjälpas eller, om det kan avhjälpas, inte avhjälps inom 15 dagar från det att den första Parten skriftligen begärt avhjälpande;
   2. om den andra Parten försätts i likvidation, försätts i konkurs, inleder förfarande om företagsrekonstruktion, ställer in betalningarna eller annars med fog kan antas vara på obestånd;
  2. Kunden ska, inom trettio (30) dagar från dagen för uppsägning, betala alla skäliga och nödvändiga kostnader som The Rynge Group ådragit sig till följd av uppsägning av Avtalet.
  3. Uppsägning av Avtalet ska inte påverka sådana rättigheter eller skyldigheter som Parterna före uppsägningen ådragit sig i enlighet med Avtalet.
 12. Rekryteringsförbud
  1. Båda Parter förbinder sig att, under genomförandet av Tjänsten och under en period av sex (6) månader därefter, inte direkt eller indirekt engagera eller erbjuda någon av den andra Partens anställda, som medverkar eller har medverkat vid utförandet av Tjänsten, någon form av anställning eller uppdrag. Denna bestämmelse hindrar inte Part från att offentligt annonsera efter personal.
 13. Skydd av personuppgifter
  1. Båda Parter garanterar att de har följt och ska fortsätta följa bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR) och att de inte med vetskap ska göra något eller tillåta att något görs som kan leda till att den andra Parten bryter mot dataskyddsförordningen. Båda Parter förbinder sig att hålla den andra parten skadeslös från alla förluster, kostnader, utlägg, skador, skadeståndsansvar, böter, krav och processer som en Part kan ådra sig enligt dataskyddsförordningen till följd av den andra Partens brott mot denna bestämmelse.
 14. Överlåtelse av avtalet
  1. Ingen Part får utan den andra Partens i förväg inhämtade skriftliga godkännande överlåta någon rättighet eller skyldighet enligt detta Avtal till tredje man.
 15. Publicitet
  1. Ingen Part får, utan den andra Partens i förväg inhämtade skriftliga godkännande, göra uttalanden eller offentliggöra material rörande Tjänsten eller Parts fullgörande av detta Avtal. The Rynge Group äger rätt att inkludera Kundens namn i sin offentliga lista över kunder. The Rynge Group äger rätt att utan uppgivande av en kunds identitet referera till tjänster som utförts för en kund.
 16. Fullständig reglering
  1. Detta Avtal utgör, tillsammans med Offerten, Parternas fullständiga reglering avseende den eller de Tjänster som anges i Offerten. I händelse av konflikt mellan Offerten och dessa Allmänna Villkor, ska dessa Allmänna Villkor äga företräde. Inga garantier, löften, eller åtaganden utom de som stadgas i detta avtal ska äga tillämplighet. Parterna bekräftar att de inte förlitat sig på någon sådan framställning då de ingått detta Avtal.
 17. Ändringar och tillägg
  1. Ändringar och tillägg till detta Avtal ska för att vara giltiga upprättas skriftligen och undertecknas av båda Parter.
 18. Meddelanden
  1. Meddelanden enligt detta Avtal ska anses ha kommit mottagaren tillhanda;
   1. om avlämnat med bud, vid överlämnandet;
   2. om avsänt med rekommenderat brev, fem (5) vardagar efter avlämnande för postbefordran;
   3. om skickat med fax, e-post eller telex, vid kvitto på sändningen eller svar.
 19. Avtalets giltighet
  1. Om någon bestämmelse i detta Avtal i någon omfattning skulle finnas vara ogiltig eller ogenomförbar, ska sådan bestämmelse justeras på sätt som säkerställer Tjänsten syften så som det framstod vid tidpunkten för avtalets ingående.
 20. Tillämplig lag och tvist
  1. Detta avtal ska tolkas och tillämpas enligt svensk materiell rätt. Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal, och som inte löses genom medling, ska slutgiltigt avgöras genom skiljeförfarande administrerat av Stockholms Handelskammarens Skiljedomsinstitut, enligt skiljedomsinstitutets regler för förenklat skiljeförfarande. Skiljeförfarandets säte ska vara Göteborg.
Vi tillämpar allmänna villkor för våra tjänster. Nedanstående villkor gäller i samband med uppdrag som vi påbörjar den 25 maj 2018 eller senare.

Våra värderingar

En bättre värld

Allt vi gör ska skapa en bättre plats för framtida generationer.


Ett bättre jag

Vi utvecklar ständigt oss själva och inspirerar andra att utveckla sig.

Starkare tillsammans

Vi samarbetar gärna, både internt och med andra, även med konkurrenter.


Varje dag är kul

Vi ska ha kul varje dag.

MAILA eller RING [email protected] / 0704-801 167

så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er skapa hållbar & lönsam tillväxt