Integritetspolicy

Giltig från och med 2018-05-25

The Rynge Group AB, org nr 556964-8982, med säte i Borås, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Vår målsättning är att du ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen och i övrigt utifrån riktlinjer som gäller för vår konsultverksamhet. Vår integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Till exempel kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför

Vi behandlar personuppgifter när du:

 • anmäler dig till att delta i våra kurser, konferenser eller andra evenemang vi arrangerar,
 • beställer uppdrag av oss,
 • anmäler dig för nyhetsbrev eller liknande,
 • söker anställning hos oss,
 • besvarar enkäter,
 • förekommer på fotografier eller på video tagna av oss,
 • söker kontakt med oss i övrigt till exempel via e-post eller telefon.
 • besöker våra webbplats: https://rynge.com
  • När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

  • En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

De personuppgifter vi normalt hanterar är namn, telefonnummer, e-postadress, företagstillhörighet, titel, och fakturaadress.

Vi registrerar aldrig så kallade känsliga uppgifter med undantag av uppgifter om till exempel allergier eller speciell kost vid evenemang som vi anordnar, antingen själva eller för kunds räkning. Vi förutsätter att du vill att sådana uppgifter hanteras av oss och kan lämnas vidare till leverantörer (restauranger, konferensarrangörer, etc.). Uppgifterna raderas efter evenemangets slut. Om du vill veta hur respektive leverantör hanterar dina uppgifter ber vi dig ta direktkontakt med dem. Kontaktuppgifter får du via oss.

Cookies

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Våra webbplatser använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics använder cookies för att hjälpa administratören av webbplatsen att analysera hur besökare använder webbplatsen. Informationen som genereras av en sådan cookie genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbplatsen och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbplatsen och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller där en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman din IP-adress med annan data som Google innehar. Genom att använda denna webbplats, samtycker du till behandling av uppgifter om dig av Google på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

Du kan neka användningen av cookies genom att justera eller välja vissa inställningar i din webbläsare. 

Laglig grund för behandling av personuppgifter

Vi hänvisar i första hand till intresseavvägning för behandling av personuppgifter och i förekommande fall också till avtal eller rättslig förpliktelse, samt samtycke.

Syfte med behandlingar av personuppgifter

De personuppgifter som behandlas hos oss används dels för att fullfölja vårt uppdrag gentemot våra kunder i enlighet med ömsesidiga avtal, dels för inloggning till vår medlemsportal samt administration av beställda tjänster och produkter. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföringsändamål samt för uppföljning och utveckling av våra tjänster och produkter.

Utlämnande av personuppgifter

När personuppgifter hanteras av oss i någon av nämnda situationer enligt förteckningen ovan, kan personuppgifter komma att lämnas ut till utomstående programvaruleverantör, det vill säga till personer eller företag utanför vår organisation som tillhandahåller programvaror av typ administrationssystem och liknande, i den utsträckning det krävs för att administrera eller för att utföra uppdraget. I samtliga ovan nämnda situationer är vi personuppgiftsansvarig och de leverantörer som vi använder oss av och där personuppgifter hanteras, är personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträderna är skyldiga att följa våra instruktioner och har inte rätt att lämna ut dina personuppgifter till någon annan eller att använda dem för andra ändamål än vad som omfattas av våra instruktioner eller avtal. Personuppgiftsbiträdena är även skyldiga att vidta vissa tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Slutligen kan personuppgifter även komma att lämnas ut för det fall det följer av lag, förordning eller myndighetsbeslut (rättslig förpliktelse).

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande, det vill säga tillhandahålla tjänsten, produkten eller utbildningen, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer med mera samt uppfylla krav för redovisning i enlighet med skattelagstiftning eller är skyldiga enligt annan lagstiftning att hantera. Dina kontaktuppgifter ligger kvar i vårt register för tillhandahållande av kursintyg, certifikat och marknadsföringsändamål även efter det att det aktuella kundförhållandet har upphört, till dess du önskar att uppgifterna ska tas bort. Vi har rutiner för hur vi raderar personuppgifter för att säkerställa att vi följer tillämplig lagstiftning.

Registerutdrag och kontakt

Du har rätt att få information vilka uppgifter som finns om dig i våra register. Vill du inte längre vara med i våra register har du rätt att få dina uppgifter raderade. Vissa faktorer kan dock hindra uppgifterna från att raderas direkt (tex kräver bokföringslagen att fakturaunderlag sparas i sju år samt att bevis för uppdragets utförande sparas). Önskar du veta vilka uppgifter vi har om dig, om du vill att vi ändrar eller om du vill att vi raderar dina uppgifter, är du välkommen att kontakta oss på [email protected].

 

MAILA eller RING [email protected] / 0704-801 167

så berättar vi mer om hur vi tar hand om dina personuppgifter